Betöltés

Adatkezelési tájékoztató

AZ ACCOR-PANNONIA HOTELS ZRT.-HEZ AZ ÖNÉLETRAJZ ADATBÁZISON KERESZTÜL BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Jelentkező!

Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk önéletrajzát/álláspályázatát, illetve megadná személyes adatait, kérjük, tekintse át a jelen adatvédelmi tájékoztatónkat.

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: ACCOR HotelServices Magyarország Kft.
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.
Cégjegyzékszáma: 01-09-344821

Talent & Culture Igazgató: Blaskóné Komlósi Gabriella
elérhetőség:
e-mail: jobs.hungary@accor.com
telefonszám: +36 1 48 55 550

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő a jelentkező (továbbiakban: Jelentkező) önéletrajza és/vagy álláspályázata megküldése során megadott személyes adatait az adatkezelő által meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő Jelentkező kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező hozzájárulása, amelyet Jelentkező az önéletrajza és/vagy álláspályázata jelen adatbázisba való feltöltésével és ennek során a megfelelő hozzájáruló tick-box (jelölőnégyzet) kipipálásával ad meg. Az adatbázis használata során a Jelentkező a hozzájárulását megadhatja (1) az adott állásra való jelentkezés formájában, illetve (2) általános jelleggel az adatbázisba való általános rögzítéssel.

Amennyiben a Jelentkező az adatbázist több, mint 366 napig nem használja (az önéletrajz adatbázisba nem lép be, adatait nem módosítja/törli, új állásra nem jelentkezik), a rendszer 3 emlékeztetőt követően (törlés előtt 30, 15 illetve 5 nappal) a profilját törli.

Jelentkező jogosult az önéletrajz adatbázisban szereplő adatait bármikor részben vagy teljes egészében módosítani, kiegészíteni, törölni.

3. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelő adatkezelése a honlappal kapcsolatban összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2016/679 EU Rendelet (GDPR) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

4. A kezelt adatok köre

Az adatkezelő a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja.

A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett Jelölt alkalmas lenne-e a Jelentkező által megjelölt/ vagy általános jelentkezés esetén bármely, az adatkezelőnél betölthető állás betöltésére.

5. Az adatokhoz való hozzáférés

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag az adatkezelő erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik.

Az adatkezelő a beérkező álláspályázatokat, önéletrajzokat, motivációs leveleket és egyéb, a Jelentkező által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

6. Személyes adatok címzettjei

Az önéletrajzokat, motivációs leveleket, és egyéb, Jelentkező által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat adatkezelő kizárólag a Magyarországon Accor márkanév alatt üzemelő szállodák (melyek management vagy franchise üzemeltetési mód esetén az adatkezelőtől eltérő jogi entitást jelentenek) toborzásban résztvevő munkatársai (pl.: adott szálloda HR vezetője; álláspályázattal érintett részleg vezetője, stb.) részére továbbítja a kiválasztási folyamat sikeres lefolytatása érdekében.

7. Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az adatkezelő, illetve a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó kiemelten gondoskodik.

Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

8. Adatfeldolgozás

Az Accor-Pannonia Hotels Zrt. az önéletrajz adatbázis informatikai rendszer üzemeltetése érdekében a Nexum Magyarország Kft.-vel (székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15., cégjegyzékszám: 06-09-004861), mint adatfeldolgozóval kötött szerződést. Az adatfeldolgozó a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzi az adatfeldolgozói tevékenységét.

9. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az adatkezelő az önéletrajz adatbázisban nyilvánosságra hozza.

10. Az érintettek jogai

Személyes adatokhoz való hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás, adathordozhatóság

Az adatkezelő a Jelentkező kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Jelentkező bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, illetve kezelésének korlátozását kérni, illtve lehetősége van az adatait saját maga módosítani vagy törölni. Jelentkező tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá joga van az adatai hordozhatóságához is.

Amennyiben Ön a fentiek egyikét kezdeményezi, kérjük elektronikus levélben jelezze részünkre az jobs.hungary@accor.com e-mail címen. Hozzájárulását Ön bármikor, indoklás nélkül jogosult visszavonni, mely esetben az adatkezelő adatbázisából törli önéletrajzát, álláspályázatát, motivációs levelét és bármely egyéb rendelkezésre bocsátott dokumentumot és a fenti célból Önt a továbbiakban nem keresi meg.

Amennyiben valamely adat kezelésének jogalapja kizárólag a Jelentkező hozzájárulása és azt a Jelentkező visszavonja, az nem érinti a visszavonás előtt a nyilatkozat alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felügyeleti hatósághoz fordulás , panasz

A Jelentkező az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ: www.naih.hu).